shadow_line

FUNDACJA

CELEM FUNDACJI JEST:

 • INTEGRACJA ŚRODOWISK NAUKOWYCH
 • TWORZENIE JEDNOLITEJ PLATFORMY WYMIANY MYŚLI I WSPÓŁPRACY DLA WYODRĘBNIONYCH DZIEDZIN NAUKI.
 • KSZTAŁTOWANIE NOWEGO OBLICZA NAUKI KONSOLIDUJĄCEJ ROZDZIELONE DYSCYPLINY W CAŁOŚĆ OPARTĄ NA DIALOGU I WSPÓŁPRACY.
 • PROMOWANIE EDUKACJI WSZECHSTRONNEJ, OTWARTEJ I INSPIRUJĄCEJ DO TWÓRCZYCH POSZUKIWAŃ, ORAZ PODJĘCIE DZIAŁAŃ I INICJATYW POWADZĄCYCH DO JEJ USANKCJONOWANIA I WDROŻENIA DO OGÓLNODOSTĘPNEGO SYSTEMU NAUCZANIA.
 • UTWORZENIE PROFESJONALNEGO, INTERDYSCYPINARNEGO OŚRODKA INICJUJĄCEGO I REALIZUJĄCEGO BADANIA NAUKOWE W OBSZARACH WYMAGAJĄCYCH WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY.
 • POSZUKIWANIE, BADANIE I POPULARYZACJA METOD ROZWIJAJĄCYCH WSZYSTKIE ASPEKTY POTENCJAŁU LUDZKIEGO.
 • PUBLIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE LITERATURY OMAWIAJĄCEJ NAJWAŻNIEJSZE ZDOBYCZE WSPÓŁCZESNEJ NAUKI.
 • PREZENTACJA NAJNOWSZYCH BADAŃ Z RÓŻNYCH OBSZARÓW NAUKI I KULTURY W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM ( NOWY PARADYGMAT) POD REDAKCJĄ NAJWYBITNIEJSZYCH PROMOTORÓW ZAPROSZONYCH DO KOOPERACJI DYSCYPLIN.
 • OPRACOWANIE STRATEGII ŁĄCZĄCYCH ASPEKT POMIARU OBIEKTYWNEGO Z NIEMIERZALNYM DOŚWIADCZENIEM INDYWIDUALNYM.
 • BADANIE I OPIS NOETYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ CZŁOWIEKA, ORAZ TWORZENIE NOWEJ SZKOŁY PSYCHOLOGICZNEJ STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE ZDOBYTEJ WIEDZY Z NOWOCZESNYMI TEORIAMI PSYCHOLOGICZNYMI.
 • OPRACOWANIE PROCEDUR PROWADZENIA I WERYFIKACJI BADAŃ PRZYJMUJĄCYCH PERSPEKTYWĘ POSZERZONĄ O CZYNNIK NOETYCZNY I KORZYSTAJĄCYCH ZE ZDOBYCZY RÓŻNYCH OBSZARÓW KOMPETENCJI.
 • TWORZENIE HOLISTYCZNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH I POMOCOWYCH OPARTYCH NA WSPÓŁPRACY SPECJALISTÓW EDUKATORÓW I PRAKTYKÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN I KIERUNKÓW.
 • PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO WIELOASPEKTOWEGO INTEGRALNEGO ROZWOJU I TRANSFORMACJI CZŁOWIEKA, JEGO OTOCZENIA, KULTURY, ORAZ JEJ WYTWORÓW WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI ZAINTERESOWANYMI ANALOGICZNYMI TEMATAMI.
 • DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA I EDUKACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, ORAZ PRAWA DO ŻYCIA I HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA WSZYSTKICH ISTOT NA ZIEMI.
 • PROWADZENIE INTERDYSCYPLINARNYCH SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I TRENINGÓW ROZWIJAJĄCYCH POTENCJAŁ LUDZKI.
 • ORGANIZACJA WYPRAW BADAWCZYCH I BADAWCZO-SZKOLENIOWYCH WE WSPÓŁPRACY Z INTERDYSCYPLINARNYM ZESPOŁEM ZRZESZAJĄCYM REPREZENTANTÓW RÓŻNYCH DZIEDZIN NAUKI.
 • DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA I POMOCOWO-CHARYTATYWNA W ZAKRESIE ZBIEŻNYM Z CELAMI FUNDACJI.